29 Ἰουνίου

Ἐπετειολόγιον

29-6-1821 

Ὁ Χουρσίτ Πασᾶς καταστρέφει τούς Καλαρρύτες καί τό Συρράκο Ἠπείρου.

Ἁγιολόγιον


Οἱ πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος

Ὁ Πέτρος καταγόταν ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Ἰωνᾶ, ἀδελφὸς τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ ἦταν ψαράδες στὴ λίμνη Γενησαρέτ. Εἶχε νυμφευθεῖ στὴν Καπερναούμ, ὅπου ἔμενε οἰκογενειακά, μαζὶ μὲ τὴν πενθερά του. Ψαρὰς στὸ ἐπάγγελμα, ἦταν τύπος αὐθόρμητος, ὁρμητικός, καὶ τὴν ζωή του κοντὰ στὸ Χριστὸ τὴν μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια, ἐνῷ τὴν ἀποστολική του δράση, ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἔγραψε καὶ δυὸ Καθολικὲς Ἐπιστολές, μέσα στὶς ὁποῖες, νὰ τί προτρέπει στοὺς χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ». Δηλαδὴ ἐγκρατευθεῖτε, γίνετε ἄγρυπνοι καὶ προσεκτικοί. Διότι ὁ ἀντίπαλος καὶ κατήγορός σας διάβολος, σὰν λιοντάρι ποὺ βρυχᾶται, περιπατεῖ μὲ μανία καὶ ζητάει ποιὸν νὰ τραβήξει μακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη γιὰ νὰ τὸν καταπιεῖ. Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ὁ Πέτρος, δίδαξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Ἰουδαία, στὴν Ἀντιόχεια, στὸν Πόντο, στὴν Γαλατία, στὴν Καππαδοκία, στὴν Ἀσία καὶ τὴν Βιθυνία. Κατὰ τὴν παράδοση (ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἱστορικὰ διασταυρωμένο) ἔφτασε μέχρι τὴν Ῥώμη, ὅπου ἐπὶ Νέρωνος (54-68) ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο, ἀφοῦ τὸν σταύρωσαν χιαστί, μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω.

Ὁ δὲ Παῦλος γεννήθηκε στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας καὶ στὴν ἀρχὴ ἦταν σκληρὸς διώκτης τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὅμως, μὲ θαῦμα γνώρισε τὸ Χριστὸ καὶ ἔγινε ὁ μεγαλύτερος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα καὶ τὴν ζωή του γι᾿ αὐτό.Ὀνομάστηκε Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, καὶ τὴν ζωὴ μὲ τὶς περιπέτειές του θὰ τὰ δεῖ κανείς, ἂν μελετήσει τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ τὶς 14 Ἐπιστολές του στὴν Καινὴ Διαθήκη. Ὁ Παῦλος θέλει κάθε χριστιανός, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος, νὰ αἰσθάνεται καὶ νὰ λέει: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός». Δηλαδή, δὲ ζῶ πλέον ἐγώ, ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός. Καὶ ἀκόμα, «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός». Νὰ διευθύνει, δηλαδή, ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μας ὁ Χριστός. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο (χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι ἀπόλυτα διασταυρωμένο) δι᾿ ἀποκεφαλισμοῦ στὴ Ῥώμη.


Μνήμη πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ Ἁγίων


Ὁ Ἅγιος Κύριλλος, μάρτυρας