16 Ἰουνίου

Ἐπετειολόγιον

16-6-1913 

Ὁ Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος.

Ἁγιολόγιον


Ὁ Ἅγιος Τύχων ὁ Θαυματουργὸς ἐπίσκοπος

Ἔζησε στὰ χρόνια τῶν βασιλέων Ἀρκαδίου καὶ Ὀνωρίου (400 μ.Χ.). Οἱ γονεῖς του τὸν ἀνέθρεψαν σύμφωνα μὲ τὰ διδάγματα τοῦ Εὐαγγελίου, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅταν μεγάλωσε ὁ Τύχων διακρίθηκε γιὰ τὸ ζῆλο του στὴ μελέτη τῶν Γραφῶν. Ὁ ἐπίσκοπος (Ἀμαθοῦντος Κύπρου) Μνημόνιος τὸν χειροτόνησε διάκονο. Ἀλλὰ ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ θέρμη τοῦ θείου κηρύγματός του ἀνέδειξαν τὸν Τύχωνα διάδοχο τοῦ Μνημονίου. Σὰν ἐπίσκοπος ἐπιδόθηκε σὲ φιλανθρωπικὰ ἔργα, καὶ μὲ τὸ κήρυγμά του ἔφερε στὴ χριστιανικὴ πίστη πολλοὺς εἰδωλολάτρες, «κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παῤῥησίας ἀκωλύτως».Δηλαδή, κήρυττε σ᾿ αὐτοὺς τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ κληρονομήσουν αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν ἔμπρακτα στὸ Μεσσία Ἰησοῦ, καὶ δίδασκε σ᾿ αὐτοὺς τὶς ἀλήθειες γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μὲ ἄφοβη παῤῥησία καὶ θάῤῥος, χωρὶς κανένα ἐμπόδιο. Μάλιστα, ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν Τύχωνα καὶ θαυματουργικὴ δύναμη. Ἔτσι, διδάσκοντας καὶ θαυματουργώντας, σημείωσε μεγάλη ἀποστολικὴ δράση. Ἀποδήμησε στὸν Κύριο, ἀγωνιζόμενος μέχρι τέλους.


Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Ἱερομάρτυρας ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος

Μαρτύρησε ἀφοῦ τὸν κρέμασαν ἀνάποδα, ἔδεσαν στὰ χέρια του ὀγκόλιθους, καὶ κατόπιν τὸν ἄφησαν νὰ αἰωρεῖται στὸ κενό.


Οἱ Ἅγιοι Πέντε Μάρτυρες οἱ ἐν Νικομηδείᾳ

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.


Οἱ Ἅγιοι 40 Μάρτυρες οἱ Ῥωμαῖοι

Μαρτύρησαν διὰ πυρός.


Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου

Τὸ λείψανό του κατατέθηκε στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου «ἐν τῷ Δευτέρῳ» στὸ Βυζάντιο.


Σύναξη τῆς Θεοτόκου «ἐν Διακοναῖς»

Τὸ γεγονὸς κατὰ τὸν Συναξαριστὴ Delehaye «πέραν ἐν Εὐδοκιαναῖς».


Ὁ Ἅγιος Μνημόνιος ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Κύπρου

Αὐτὸς χειροτόνησε διάκονο τὸν Ἅγιο Τύχωνα (βλέπε 16-6 στὴν ἀρχή). Ἄλλες πληροφορίες γιὰ τὴν ζωή του δὲν ἔχουμε, ἐκτὸς τοῦ ὅτι γίνεται ἀναφορὰ σ᾿ αὐτὸν στὴ βιογραφία τοῦ Ἁγίου Τύχωνος.


Ὁ Ἅγιος Ἔλαππας

Ὁ ἅγιος Ἔλαππας ἀναφέρεται ἐπιγραμματικὰ στὸ «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασματάριον» ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας 1959, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ἡ μνήμη του.